Quyết định số 199-QĐ/TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của ban bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của bộ chính trị khóa x về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020
(Lưu ý: Nhấn "Tải về" nếu không xem được văn bản)
Trang chủ Tải về
845  người đã xem